Форум „Социални предприятия в България" е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво.

Документи на Форума

НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

ПЪТНА КАРТА (2015 – 2020) - (изтеглете)

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността.

Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Пътната карта е изработена след консултации с представители на неправителствени организации, ангажирани в темата за развитие на социалното предприемачество (членовете на Форум Социални предприятия), както и представители на държавни институции, имащи отношение към предвидените мерки (Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за хора с увреждания, Агенция за малки и средни предприятия).

Резюме (изтеглете)

Заявление за членство (изтеглете)


Укрепване на Форум „Социални предприятия в България” (повече)

eea-grants-logoПроектът „Укрепване на Форум „Социални предприятия” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Социалното предприятие

e организация, която извършва устойчива стопанска дейност в името на социална кауза. Още...

Форумът

Форум „Социални предприятия" е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Още...

Партньори

th banner w200 bg

141111 GlasatNi Banner 300x250

platformata-banner-300x250

EU-logo-bgESF-logo-bgСайтът е изграден по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 - „Партньорство за социални предприятия в България", финансиран от Европейската комисия
чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Република България.
Инвестира във вашето бъдеще!