Понеделник, 06 Януари 2020 14:08

Покана за проектни предложения по процедура \Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността\

Написана от

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани работодатели, неправителствени организации и социални предприятия да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“.

Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

 

Операцията се реализира в два компонента, като допустимите дейности са:

Компонент 1:
1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда;
2. Предоставяне на обучение – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група;
4. Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост;
5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.
Допустими кандидати по Компонент 1 са работодатели и неправителствени организации.

Компонент 2:
1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика

  • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 м.;
  • Трудово наставничество за въвеждане на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес;
  • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество;
3. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост – обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
4. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места.
Допустими кандидати по Компонент 2 са социални предприятия.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПРЧР.
Бюджет на процедурата – 3 000 000 лв., разпределени както следва:
Компонент 1 – 1 500 000 лв.
Компонент 2 – 1 500 000 лв.

Краен срок за представяне на предложенията: 21.02.2020 г., 17.30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Прочетена 828 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни