Събота, 10 Май 2014 14:48

Определения за социално предприятие

Написана от ФПББ
Оценете
(1 глас)

Стремим се към достатъчно ясно определение, което стъпва върху европейското, и обединява възможно най-широк кръг хора и организации. Следваме разбирането, че съществуването на определение (дефиниция) не е достатъчно. Затова се стремим да създадем списък от критерии (характеристики), по които ще определяме едно предприятие като социално.

 

Какви ОПРЕДЕЛЕНИЯ за СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ познаваме

Европейски дефиниции

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА - от 17 април 2013 година - относно европейски фондове за социално предприемачество:

„Социално предприятие следва да бъде определено като оператор в социалната икономика, чиято основна цел е постигането на социално въздействие, а не генерирането на печалба в полза на собственици или акционери. То действа на пазара чрез предоставяне на стоки и услуги за пазара и използва печалбите главно за постигането на социални цели. То се управлява по отговорен и прозрачен начин, и по-специално чрез участието на служителите, клиентите и заинтересованите страни, засегнати от неговата търговска дейност."

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – Инициатива за социалното предприемачество

http://seconomy.mlsp.government.bg/upload/docs/2012-01/LexUriServ.pdf

„Всъщност социалното предприятие — участник в социалната икономика, представлява предприятие, чиято основна цел е по-скоро оказването на благотворно социално влияние, отколкото реализирането на печалба за собствениците или за партньорите. То работи на пазара като доставя стоки и услуги по предприемачески и иновативен начин и използва ревизираната печалба основно за социални цели. То е обект на отговорно и прозрачно управление особено чрез обвързване на своите служители, клиенти и заинтересовани страни с икономическата му дейност.

Под „социално предприятие" Комисията разбира също така предприятията:

• за които социалните цели или обществения интерес е причина за търговската им дейност, която често е под формата социална иновация,

• чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези социални цели,

• и чиято организация или система на собственост отразява мисията, опираща се на демократични или миротворчески принципи или на идеята за социална справедливост.

Може също така да става въпрос за:

• предприятия, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги, предназначени за уязвими потребители (достъп до жилище или до грижи, помощ за възрастни хора или инвалиди, приобщаване на рискови групи, грижи за деца, достъп до работа, образование, справяне със зависимост...); и/или

• предприятия, чийто начин на производство на стоки или предоставяне на услуги има за цел укрепване на социалния ред (социална и професионална интеграция чрез достъп до работа на лица в неравностойно положение, особено поради ниска квалификация или социални или професионални проблеми, които са причина за изолация или маргинализация), но чиято дейност може да обхваща стоки или услуги, различни от социалните."

И още от Инициативата за социално предприемачество:

„Социалните предприятия се стремят да служат на интереса на общността (социални, обществени, екологични цели), а не максимизиране на печалбата. Те често имат иновативен характер, чрез стоките или услугите, които те предлагат, както и чрез организацията или производствените методи, които прилагат. Те често наемат най-застрашените членове на обществото (социално изключените лица). По този начин те допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата."

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1296/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА – от 11 декември 2013 година – относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI") и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване "Прогрес"

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1) „социално предприятие" означава предприятие, независимо от правната му форма, което:

а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:

(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или

(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;

б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;

 

Определение на българското правителство

От Националната концепция за социална икономика

"Социалните предприятия регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са неправителствени организации, развиващи стопанска дейност с изразен социален ефект спрямо лица от уязвимите групи в най-широк смисъл: подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа, чийто краен резултат е активното им социално включване."

 

Определение на британското правителство

„Социалното предприятие е бизнес с предимно социални цели, чиито излишък основно се реинвестира в тези цели в бизнеса или в общността, вместо да е воден от нуждата да максимизира печалбата за собствениците на капитала или акционерите."

 

Дефиниции от Конференция "Партньорство за социални предприятия в България" (24 март 2014)


Работна дефиниция /от сайта socialenterprise.bg/

„Социално предприятие e организация, която извършва устойчива стопанска дейност в името на социална кауза."

Дефиниция на SEUK

„Business with a social cause."

 

От презентацията на Марина Стефанова,
изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

"Социално предприятие е функциониращо предприятие със социална кауза, което генерира приходи от своята дейност, самостоятелно е при вземането на решения, не зависи изцяло от външно финансиране, има ясна перспектива за развитие и постига социалните си цели."

 

От презентацията на Стоян Михайлов,
социолог-изследовател

"Социално предприятие е юридическо лице, която извършва устойчива стопанска дейност в името на социална кауза."

 

От презентацията на Саша Безуханова,
основател на гражданската платформа за дебат и общо действие MoveBG и член на УС на ФПББ

"Социалното предприемачество е бизнес начинание, което оперира чрез предприятия работещи в полза на социалната промяна."

 

От презентацията на Михаил Бояджиев,
адвокат-съдружник, "Доковска, Атанасов и съдружници" и председател на УС на ФПББ

„Легално дефиниране на социалното предприятие – обединение на лица, чийто предмет на дейност е производство на стоки и предоставяне на услуги за постигане на определена в закона общественополезна цел без да разпределят цялата печалба с равно участие на заинтересуваните при вземането на решенията."

 

Прочетена 4061 пъти Последно променена в Събота, 10 Май 2014 17:09
Още в тази категория: Характеристики или критерии »

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни