Сряда, 01 Август 2018 09:59

Фондация BCause започна работа по проект „Знания и умения за успешен бизнес“ за подпомагане на предприемачеството и преодоляване на младежката безработица

Написана от Фондация BCause

От юли 2018 г. фондация BCause започна работа по проект „Знания и умения за успешен бизнес”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 16 месеца и цели разкриване на устойчиви и качествени работни места чрез подпомагане на предприемачеството, както и преодоляване на младежката безработица в Югозападен район за планиране.

Дейностите са насочени към неактивни млади хора до 29 г., които не учат, към безработни хора до 29 г. със завършено средно или висше образование, както и към безработни, неактивни или работещи над 29 г.

Фондацията ще проведе информационна кампания и поредица от групови срещи с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Около 90 души ще преминат през обучителна програма за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Програмата е балансирано съчетание от теоретична основа, практически занятия, самостоятелна работа. Участниците ще се запознаят с понятийния апарат, водещите методологии за развитие на стартиращ бизнес, както и ще създадат стратегически и оперативен план, който чрез конкретни стъпки ще доведе до създаването на устойчиво бизнес начинание. Успешно завършилите обучителната програма ще получат сертификат и ще им бъде изготвена индивидуална програма за менторска подкрепа.

Експерти на фондацията ще предоставят консултиране и менторство за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, подпомагане достъпа до мрежи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОПРЧР.

В резултат очакваме поне 30 нови регистрирани предприемачески инициативи. Всички, преминали обучението, ще са получили нови знания и умения, което в бъдеще ще подобри възможностите им за реализация на пазара на труда. За пълна информация за датите и местата на срещите и обученията и за да кандидаствате, посетете сайта на Център "Ринкър".

Проектът е на стойност 156 120,80 лв., от които европейско финансиране по линия на ЕСФ в размер на 132 702,68 лв и национално финансиране в размер на 23 418,12 лв.


Проект „Знания и умения за успешен бизнес” се изпълнява от фондация BCause. Финансиран е по процедура „Продкрепа за предприемачество” с номер BG05M9OP001-1.023-0022, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zuub 3logos

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "BCause: в помощ на благотворителността" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ОПРЧР по процедура „Подкрепа за предприемачество BG05M9OP001-1.023”.

Прочетена 418 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни