Четвъртък, 27 Септември 2018 15:17

Парламентът одобри нa първо четене Законопроектa за предприятията на социалната и солидарната икономикa

Написана от Форум

Парламентът одобри създаването на предприятия на социалната и солидарната икономика, съобщи БТА. Депутатите приеха на първо четене правителствения Законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика. Негови субекти са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел и социалните предприятия.

В мотивите е посочено, че стратегическата цел е обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира преимуществено със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението. С изпълнението на стратегическата цел близо 2% от БВП на страната следва да бъде постигнат до 2021 г. чрез дейността на предприятия от социалната и солидарна икономика.

Подобен закон до момента не съществува в националния правен мир, посочват от Министерския съвет. Той е първи по рода си и има за цел да регулира материя, която до момента е застъпена в различни правни документи, но не е консолидирана. Разходите за осъществяване на дейностите по новия закон няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства от държавния бюджет.

Проектът предвижда и промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане. Така в признатите за данъчни цели счетоводни разходи за дарения в размер 10% от положителния счетоводен финансов резултат се включват и даренията в полза на социалните предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия.

Основните акценти в законопроекта са увеличаване броя на социалните предприятия и произвежданата продукция; повишаване потребителското търсене на стоки и услуги, произвеждани и предоставяни от социални предприятия; подобряване на административния капацитет за управление и реализиране на политиката по социална икономика чрез обучения на заинтересованите страни. Предвижда се обособяване на структура, отговорна за реализирането и развитието на политиката по социална икономика, което може да стане не по-рано от края на 2018 г., както и създаване на Национален регистър за социалните предприятия в България.

В законопроекта е залегнало създаване на отличителна сертификационна марка за тях, техните стоки и/или услуги. Тази марка се предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в регистъра. Същевременно се предвижда разработване на механизъм и методика за измерване на социалното въздействие на предприятията от социалната и солидарната икономика.

Въвеждат се критерии, които позволяват на дадено предприятие да е правно признато като социално и да ползва предвидените в проекта насърчителни мерки.

Прочетена 478 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни