„Партньорство за социални предприятия в България"

Проект „Партньорство за социални предприятия в България" се изпълнява от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.

Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в България.

Специфичните цели на проекта са:
• на базата на споделен опит от страна на партньорската организация Social Enterprise Coalition UK, да се създаде и развие модел за национална подкрепяща организация, с визия за "свят, в който социалните предприятия са обичайния начин за правене на бизнес". Моделът ще подпомогне работата на бъдещия Консултативен съвет към Министъра на труда и социалната политика, предвиждан да бъде създаден в изпълнение на Националната концепция за социална икономика, като помогне на неговото планиране и изграждане на капацитет.

• да създаде капацитет в подкрепящите институции и организации – Министерство на труда и социалната политика, общините и неправителствените организации, които припознават като своя цел подкрепата за социалните предприятия в страната – за осигуряване на благоприятна среда и устойчиви услуги, адекватни на българските нужди и условия, към стартиращи и съществуващи социални предприятия.

• да повиши капацитета на Фондация „Помощ за благотворителността в България" за прилагане на конкретни планове за развитие на социални предприятия, като иновативна част от нейните стратегии в следващите 5 години, в резултат на реализираните дейности по обмен на опит, знания, добри практики и ноу-хау с нейните партньори.

Целевите групи на проекта са представители на държавни институции, членове на Работната група по разработване на Концепцията за социална икономика, МТСП, МЗ, МОМН, основно координиращи изпълнението на политиките за социално включване, заетост, младежи, основни публични услуги; общини – чрез Сдружението на общините – НСОРБ и директно; НПО, кооперации, камари на занаятчии и други – членове на Работната група и други заинтересовани, които имат за цел развитие на социалните предприятия; социални предприятия, определени с цел проучване и дейностите по проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

social enterprises bg

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни