Укрепване на Форум „Социални предприятия в България"

Проектът  се изпълнява от Фондация "Помощ за благотворителността в България" в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Продължителност: 10 месеца - от юни 2015 до март 2016.

Финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Въпреки интереса към социалното предприемачество в България в последните години, приета национална Концепция и План за действие и над 4000 самоопределили се СП пред НСИ, ефектът от сектора е още нисък. Сред главните причини за това е липсата на подпомагаща среда и забавянето на прилагането в България на стратегически политики и мерки на ЕС. За да се промени това са нужни колективни действия, основани на еднакво разбиране и съгласие за движещите сили на социалното предприемачество – чрез укрепване на новосъздадения Форум Социални предприятия. Партньорите ФПББ и БЦНП ще привличат за членове на Форума най-иновативните и ориентирани към устойчив резултат социални предприятия, подкрепящи организации, компании и личности. Най-важните резултати от проекта са възможността за проектиране на развитието на сектора (Пътна карта за СП), за измерване на степента на развитието му (Индекс на СП) и окуражаването на коалицията чрез постигането на успех в първи застъпнически кампании.

 

eea-grants-logoПроектът „Укрепване на Форум „Социални предприятия” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни